Misiune - Activităţi - Staff

VIZIUNE

Prin efortul său constant de cunoaştere şi de perfecţionare a abilităţilor de elaborare şi gestiune a proiectelor, personalul Departamentului îşi propune ca procentul veniturilor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, realizate prin proiecte finanţate din Fonduri Structurale şi alte programe naţionale, europene şi internaţionale să crească de la valoarea 2% (anul 2008) la 5% (anul 2013).

MISIUNE

DMPFS are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor înscrise în Planul Strategic al Universităţii legate de dezvoltarea instituţională, de diversificarea programelor educaţionale şi de formare continuă, în acord cu dinamica pieţei muncii şi cu imperativele societăţii cunoaşterii prin atragerea de finanţare din Fondurile Structurale şi din alte programe naţionale, europene şi internaţionale.

ACTIVITĂŢI

Iniţierea şi mentinerea la zi a Registrului Unic al proiectelor derulate prin Fonduri Structurale pentru o clară şi coerentă înregistrare a documentelor elaborate în cadrul unui proiect: contract de finanţare, acte adiţionale, cerere de prefinanţare, cerere de rambursare a costurilor etc.

Informarea promptă şi corectă a comunităţii academice referitor la programele de finanţare relevante pentru dezvoltarea instituţională a Universităţii: apeluri la propuneri, termene, sesiuni de informare şi training organizate de organismele de implementare ale POS, rezultatele evaluării etc.

Sprijinirea activităţii de dezvoltare a proiectelor finanţate prin Fonduri Structurale şi prin alte programe naţionale, europene şi internaţionale astfel:

  1. În faza de elaborare a cererii de finanţare
Iniţierea - prin procedură specifică – a unor proiecte de interes major pentru Universitate;

Colectarea, prelucrarea şi colaţionarea datelor / informaţiilor legate de obiectul proiectului, în vederea redactării formularului de candidatură, utilizând toate sursele disponibile: personalul Universităţii, ghiduri de finanţare, presă, internet, publicaţii de specialitate, acte legislative şi normative.

Elaborarea formularului de candidatură (scop, obiective, activităţi, justificare, resurse, rezultate) a bugetului proiectului şi a altor anexe, în formatul impus de Autoritatea de Management;

Transmiterea prin poştă/curierat rapid şi/ sau on-line a formularului de candidatură şi a anexelor sale respectând condiţiile de conţinut, formatul şi termenul limită stabilit prin „Ghidul solicitantului”.

b. În faza de implementare (doar în caz de includere în echipa de proiect a membrilor DMPFS)

Sprijinirea managerului/directorului de proiect în elaborarea documentelor de contractare (contract de finanţare, documente de înfiinţare şi statutare etc.);

Implicare în procesele de informare, comunicare, diseminare referitoare la evoluţia şi rezultatele proiectului, în cadrul echipei de implementare şi a mediului extern vizat de proiect: comunitate academică, parteneri sectoriali);

Realizarea activităţilor atribuite în planul de implementare a proiectului în acord cu managerul de proiect;

Furnizarea de date relevante în vederea raportării narative şi financiare (periodice şi finale);

c. În faza post-implementare

Dezvoltarea şi menţinerea unui sistem propriu de evidenţă şi arhivare ale copiilor documentelor legate de implementarea proiectelor;

Întocmirea unor baze de date referitoare la proiecte în vederea prelucrării statistice;

RELAŢII

DMPFS este subordonat din punct de vedere administrativ Directorului General Administrativ şi este coordonat de Prorectorul de Dezvoltare Instituţională a Universităţii.

DMPFS stabileşte relaţii de colaborare internă cu personalul Prorectoratelor (Programe Preuniversitare şi de Licenţă, Programe de Masterat şi Doctorat, Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară, Cercetare şi Inovare, Dezvoltare Instituţională, Servicii Studenţi şi Absolvenţi), Direcţia Financiar-Contabilă, Direcţia General-Adminstrativă, Departament MEDIA (Marketing Educaţional, Evenimente şi Imagine Academică), Facultăţi;

În plan extern DMPFS stabileşte relaţii de colaborare cu Autorităţile de Management şi Organismele Intermediare ale Programelor Operaţionale, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Est, universităţi, centre de cercetare, Consiliul Judeţean Iaşi, Primăria Municipiului Iaşi şi alte entităţi ale adminstraţiei publice centrale şi locale.

STAFF

Versiune 16.1 last modified by constantin h on 31/07/2013 at 13:03

Misiune - Activităţi - Staff | Ultima actualizare: 2013/07/31 13:03
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC