Departamentul de Statistică şi Informatizare

Contact

Str. Pinului nr.2, Iaşi
T: +40 (232) 201595

Coordonator departament
Liviu LUPU- analist programator
tel. (+40 232) 201596
e-mail: liviu.lupu@uaic.roPrezentare

Rolul Departamentului de Statistică şi Informatizare este acela de a asigura realizarea unui sistem informatic integrat la nivelul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi precum şi a situaţiilor statistice la nivel de Universitate.

Activităţi

 • Realizarea de aplicaţii informatice, cu resurse proprii
 • Implementarea de aplicaţii informatice realizate de terţi, în scopul îmbunătăţirii activităţii administrative, financiar-contabile etc.
 • Realizarea de situaţii statistice specifice Universităţii;
 • Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate tuturor utilizatorilor de calculatoare din Universitate.


Personal
Liviu LUPU- analist programator; coordonator departament
tel. (+40 232) 201596
e-mail:
liviu.lupu@uaic.ro


A realizat şi asigură asistenţa tehnică necesară următoarelor aplicaţii informatice:

 • BURSE – aplicaţie ce calculează drepturile de bursă ale studenţilor, asigurând şi încărcarea cardurilor bancare
 • GRADEDIDACTICE – permite monitorizarea activităţii de susţinere a examenelor pentru promovarea gradelor didactice de către personalul didactic din învăţământul preuniversitar (profesori de liceu, gimnaziu, învăţători, educatori) precum şi tipărirea certificatelor de promovare a examenelor de grad
 • STUDENŢI – monitorizează activitatea şcolară a studenţilor, a încasării taxelor şcolare şi permite scoaterea foii matricole şi a situaţiei şcolare conform ultimelor cerinţe
 • LICENŢĂ – permite monitorizarea activităţii de licenţă şi tipărirea diplomei de licenţă
 • WebLic – aplicaţie de admitere centralizată la ciclul I de studii, în conformitate cu prevederile Procesului de la Bologna ce poate fi utilizată pe intranet/internet
 • RNO – aplicaţie pentru monitorizarea referatelor de necesitate şi oportunitate. Modulul de personal permite monitorizarea programului de lucru al personalului nedidactic, didactic auxiliar etc. Este exploatabilă pe intranet/internet
 • GS – permite gestiunea spaţiilor universităţii şi defalcarea cheltuielilor aferente utilităţilor (energie electrică, gaz natural, apă rece) pe consumatori interni. Este de tip intranet/internet
 • eSIMS – componenta de tip Web Application – a aplicaţiei de gestiune a şcolarităţii în conformitate cu prevederile Procesului Bologna. Permite studenţilor să-şi vizualizeze în orice moment status-ul şcolarităţii, al taxelor, planurilor de învăţământ iar conducerii facultăţilor – traseul academic şi status-ul şcolarităţii oricărui student
 • CIPO – aplicaţie destinată Centrului de Informare Profesională, Orientare în carieră şi plasament. Funcţionează pe intranet/internet.
Ioan FELEA
tel. (+40 232) 201596
e-mail:
jean@uaic.ro


Ca inginer de sistem, asigură:

 • depanare soft: rezolvarea erorilor ce apar în funcţionarea sistemului de operare, instalare şi dezinstalare programe, devirusări
 • depanare hard: rezolvarea problemelor legate de defectarea componentelor unui calculator şi a periferiei aferente; evaluarea calculatoarelor în funcţie de defectele ce le prezintă pentru a fi îmbunătăţite, eventual schimbarea componentelor defecte
Cristina ŞTEFANACHE
tel. (+40 232) 201595
e-mail:
stefc@uaic.ro


A realizat şi asigură asistenţa tehnică necesară următoarelor aplicaţii informatice:

 • DOCTORATE – permite monitorizarea doctoranzilor (admitere, stadiul de pregătire, date privind susţinerea tezei) cât şi a conducătorilor de doctorat, realizarea de situaţii statistice privind doctoranzii pe domenii de cercetare, conducători, sexe, naţionalitate, an de înmatriculare precum şi tipărirea Diplomei de Doctor
 • ReduceriTransp - permite calcularea drepturilor băneşti ale studenţilor ca urmare a subvenţionării tichetelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun precum şi încărcarea cardurilor bancare
 • Stud_Int – monitorizează rezultatele şcolare ale studenţilor internaţionali care urmează anul pregătitor în limba română şi permite tipărirea certificatelor de absolvire a anului pregătitor
 • Certificate – permite monitorizarea datelor şi rezultatelor obţinute de persoanele care urmează cursurile de perfecţionare a personalului didactic – modulul psihopedagogic – şi tipărirea foilor matricole şi certificatelor de absolvire a acestui modul
 • Contracte – permite emiterea contractelor individuale de muncă pentru personalul didactic şi nedidactic şi realizarea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă
Mariana ŢURA
tel. (+40 232) 201596
e-mail:
marianat@uaic.ro


Asigură administrarea aplicaţiei Gesco (gestiunea şcolarităţii) la nivel de universitate, instruirea utilizatorilor şi rezolvarea problemelor apărute în utilizarea aplicaţiei. A realizat şi asigură asistenţa tehnică necesară următoarelor aplicaţii informatice:

 • GescoReports – destinată utilizatorilor Gesco - este folosită la listarea situaţiilor şcolare şi a foilor matricole, adeverinţelor de licenţă şi de disertaţie, planului de învăţământ şi a foilor matricole pentru certificate
 • DPPD – permite monitorizarea absolvenţilor care au urmat cursurile Seminarului Pedagogic, eliberarea de adeverinţe şi foi matricole DPPD şi listarea certificatelor DPPD pe formulare tipizate
 • BS – monitorizează referatele ce primesc rezoluţii din partea Direcţiei General Administrative
 • Biblio – permite monitorizarea cărţilor din bibliotecile locale
 • SC – permite completarea chestionarelor statistice - trimise de Direcţia Judeţeană de Statistică – de către secretariatele facultăţilor, realizând validarea şi corelarea datelor introduse precum şi centralizarea acestora la nivel de universitate.
Tiberiu VASILICĂ
tel. (+40 232) 201596
e-mail:
tibbs@uaic.ro


Ca administrator de reţea, are următoarele atribuţii: proiectare şi implementare reţea pentru aplicaţia GESCO (gestiunea şcolarităţii), asigurarea securităţii datelor şi sistemelor, backup şi optimizare baze de date, suport tehnic pentru comunicaţiile de date.

Paulina MIHĂIESCU
tel. (+40 232) 201323
e-mail:
mihaiescu@uaic.ro


A realizat şi asigură asistenţa tehnică necesară aplicaţiei MRU(Managementul datelor în cadrul serviciului Resurse Umane) ce realizează evidenţe nominale şi prelucrări statistice ale drepturilor salariale şi veniturilor realizate de salariaţii instituţiei, state de plată, statele de funcţii şi de personal, documente necesare serviciului Contabilitate, băncilor, fişele fiscale FF1 şi FF2 şi pentru drepturi de autor.

Eleonora OROŞANU
tel. (+40 232) 201323
e-mail:
eorosanu@uaic.ro


Asigură introducerea şi validarea datelor primare necesare aplicaţiei MRU (Managementul datelor în cadrul serviciului Resurse Umane.

Irina GENTIMIR
tel. (+40 232) 201323
e-mail:
irina_gentimir@yahoo.com


Are următoarele atribuţii: analiză program salarii şi îmbunătăţirea sistemului de plăţi în reţea, precum şi dezvoltarea modulului de personal pentru actualizări online asupra bazei de date; transpunerea aplicaţiei de salarii într-un mediu de programare actual.

Mona BĂLAN
tel. (+40 232) 201285
e-mail:
mady@uaic.ro


A realizat şi asigură asistenţa tehnică necesară următoarelor aplicaţii informatice:

 • Contr_Cercet – aplicaţie pentru evidenţa contractelor de cercetare
 • Ang_Buget – aplicaţie pentru evidenţa angajamentelor bugetare, a contractelor şi comenzilor cf. Legii 500/2002
 • Debitori – aplicaţie pentru evidenţa analitică a debitorilor (burse, transport, cazare, taxe şcolarizare)
Adrian GURIA
tel. (+40 232) 201285
e-mail:
adriang@uaic.ro


A realizat şi asigură asistenţa tehnică necesară următoarelor aplicaţii informatice:

 • Ang_Buget – aplicaţie pentru evidenţa angajamentelor bugetare, a contractelor şi comenzilor cf. Legii 500/2002; Ob_Invest – aplicaţie pentru evidenţa obiectivelor de investiţii (încasări, plăţi)
 • Taxe – aplicaţie pentru încasarea taxelor, tipărirea chitanţelor şi a dispoziţiilor de încasare
Intreţine aplicaţia Reg_Casă – generarea registrelor de casă (lei, valută).

Versiune 1.18 last modified by Laura Copcea on 10/05/2007 at 09:24

Main.Planetarium > Departamentul de Statistica si Informatizare | Ultima actualizare: 2007/05/10 09:24
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC