CERCETARE UAICPrezentarea Departamentului de Cercetare şi Managementul Proiectelor DCMP

B-dul Carol I nr.11, 700506, Iaşi
T: 0232 201024; 0232 201023
F: 0232 201201
E: eradu@uaic.ro

Departamentul de Cercetare şi Managementul Proiectelor (DCMP)

Departamentul de Cercetare şi Managementul Proiectelor (DCMP) a luat fiinţă prin Hotărârea Senatului Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (UAIC) din 22.04.2004 şi este coordonat de prof.univ.dr.Gheorghe POPA, Prorector - cercetare-ştiinţifică şi studii postuniversitare.

Misiunea DCMP este cea de dezvoltare a cercetării ştiinţifice în cadrul UAIC în vederea creşterii gradului de integrare în structurile de cercetare naţionale şi internaţionale.

Rolul DCMP este de a asigura cadrul organizatoric şi informaţional pentru elaborarea, implementarea şi dezvoltarea politicilor şi strategiilor de cercetare ale UAIC, precum şi asigurarea de asistenţă, consiliere şi sprijin logistic membrilor comunităţii academice în vederea întocmirii şi derulării proiectelor de cercetare ştiinţifică din universitate.

Scopul DCMP este cel de a asigura instituţional suportul informaţional şi organizaţional pentru extensia, optimizarea şi ralierea la standardele de performanţă internaţionale în cercetarea ştiinţifică. De asemenea, DCMP va oferi informaţii şi va acorda asistenţă de specialitate în vederea întocmirii şi derulării proiectelor. Pentru proiectele în care primează interesele Universităţii ca instituţie, DCMP se va implica în conceperea şi implementarea lor, cu resursele de care dispune.

Obiective DCMP:

 • Afilierea Universităţii la un sistem integrat de informare privind strategiile de cercetare ştiinţifică şi competiţiile naţionale şi internaţionale de adjudecare a proiectelor.
 • Stimularea şi orientarea programelor de cercetare ştiinţifică complexă (interdisciplinară), spre tehnologii performante în concordanţă cu priorităţile naţionale, europene şi internaţionale.
 • Transformarea într-un pol de informare şi diseminare a informaţiilor şi bunelor practici în managementul proiectelor (de cercetare, de finantare, granturi naţionale şi europene, apeluri Phare, PC6, PC7)
 • Promovarea cercetării ştiinţifice din Universitate pentru creşterea vizibilităţii rezultatelor înregistrate.
 • Evaluarea periodică a stadiului cercetării ştiinţifice, în scopul identificării potenţialului de cercetare ştiinţifică, a direcţiilor prioritare, precum şi în scopul restructurării strategiilor.
 • Participarea la elaborarea strategiilor şi priorităţilor privind cercetarea ştiinţifică la nivelul Universităţii, regional, naţional şi internaţional.
 • Implicarea activă şi responsabilă a persoanelor în elaborarea şi derularea proiectelor de cercetare ştiinţifică de la nivelul facultăţilor şi a celorlalte departamente din structura organizatorică a Universităţii.
 • Asigurarea respectării regulilor de conduită prevăzute în Carta Universităţii, legislaţia naţională şi internaţională din domeniu.

Activităţi:

 • Coordonarea şi administrarea operativă a tuturor programelor active de cercetare ştiinţifică;
 • Asigurarea contactului cu instituţiile finanţatoare ale programelor de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale;
 • Informarea personalului academic în privinţa: programelor active de cercetare ştiinţifică; calendarului acţiunilor, apelurilor de propuneri la nivel naţional şi european; modificărilor intervenite în structura programelor, formularelor de elaborare a proiectelor sau de raportare şi evaluare; acţiunilor organizate de Universitate sau alte instituţii privind apelurile la programele de cercetare ştiinţifică;
 • Consilierea personalului academic pe următoarele probleme: modalităţile de completare a formularelor de depunere a proiectelor; parteneriatele existente şi cele potenţiale în domeniul cercetării ştiinţifice; încheierea contractelor pentru proiectele acceptate la finanţare; condiţiile de eligibilitate, legislaţie şi regulile de implementare a proiectelor; respectarea termenelor şi formularelor pentru raportările (intermediare şi finale) privind implementarea proiectelor; competiţiile anuale şi reatestările privind centrele de cercetare, revistele de cercetare ştiinţifică;
 • Operarea şi actualizarea permanentă a bazei de date; întocmirea de rapoarte, analize şi situaţii statistice privind activităţile de cercetare ştiinţifică;
 • Organizarea sau participarea în cadrul unor manifestări de tip seminar, conferinţă, întâlnire de lucru (cu caracter local, naţional sau internaţional) în domeniul programelor de cercetare ştiinţifică;
 • Colaborarea cu Punctul regional de contact pentru PC6, Fondurile Structurale, Technopolis, ADR Piatra Neamţ, Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, Primăria şi Prefectura Iaşi şi alte organizaţii şi instituţii implicate în elaborarea strategiilor de cercetare-dezvoltare la nivel regional;
 • Conlucrarea cu celelalte structuri ale Universităţii: facultăţi, Serviciul Resurse Umane, Serviciul Finaciar-Contabil, etc. pentru buna desfăşurare a activităţilor sale;
 • Creează şi întreţine un portal WEB pe pagina universităţii specializat pe problematici de management proiecte şi oportunităţi de finanţare a cercetării academice.

Staff

Coordonatori DCMP
Prorector Cercetare Ştiinţifică 
Prof. univ. dr. Dumitru LUCA

T: (0232)201014;

F: (0232)201201

E: dumitru.luca@uaic.ro
  Coordonator Ştiinţific-management proiecte 
 Conf. dr. Gabriela MEŞNIŢĂ

T: (0232)201585

F: (0232)201201

E: gabim@uaic.ro
 


 Staff DCMP
Şef Departament (DCMP)-Elena RADU
T: (0232)201024

F: (0232)201201

E: eradu@uaic.ro

Administrator financiar-Elena CONSTANTIN
T: (0232)201382

F: (0232)201382

E: elena.constantin@uaic.ro
Secretar-Isabella Ana STEGARIU
T: (0232)201283

F: (0232)201382

E: ana.biciusca@uaic.roStrategia cercetării


Regulamente


Rapoarte de cercetare ştiinţifică

Version 2.1 last modified by Michiu Iustina on 20/01/2014 at 11:18

Research.TurVirtual > 研究とプロジェクトのマネジメント部門 | Last Update: 2014/01/20 11:18
About this site — © 2006–2020 UAIC