BIROUL ACTE DE STUDII ŞI PERFECŢIONARE PREUNIVERSITARĂ

Contact:

Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 - Iaşi
Corpul A al Universităţii, etajul II, Rectorat
Telefon: +40 /232 / 20.11.20
Fax: +40 /232 / 20.11.21

Program de lucru cu publicul:

Luni – Joi: 10:00 - 12:30 şi 13:00-14:30 (între orele 12.30 – 13.00 este pauză de masă)

Informatii despre


Important pentru absolvenţi

Cine suntem?

Nicoleta CĂUNEAC - Şef birou

Tel: 0232-201120
E-mail: nicoleta.cauneac@uaic.ro
Activităţi:

 • Eliberarea diplomelor şi actelor de studii pentru absolvenţii următoarelor facultăţi: DREPT, ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR, LITERE, PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
 • Eliberarea duplicatelor actelor de studii - pentru toate facultăţile universităţii

Alexandra – Andreea FERARIU

Tel: 0232-20.11.02, interior 2383
E-mail: alexia@uaic.ro

Activități:

 • Eliberarea diplomelor şi actelor de studii pentru absolvenţii următoarelor facultăţi: BIOLOGIE, CHIMIE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE- SOCIAL POLITICE, FIZICĂ, GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE, INFORMATICĂ, ISTORIE, MATEMATICĂ, TEOLOGIE ORTODOXĂ, TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ, CENTRUL DE STUDII EUROPENE

Cerasela-Nectara CIOCOIU

Tel: 0232-20.10.35
E-mail: nectara@uaic.roși perfectionare@uaic.ro
Vezi si secţiunea “Perfecţionare preuniversitară”
Activităţi:

 • Eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar - şi duplicate ale acestora
 • Eliberarea certificatelor de modul psiho-pedagogic (nivelul I si II) – promovat în timpul studiilor - pentru toate facultăţile – şi duplicate ale acestora
 • Echivalarea titlului ştiinţific de doctor cu gradul didactic I
 • Eliberarea certificatelor de studii fără examen de finalizare – pentru toate facultăţile

Daniela CONSTANTIN

Tel: +40 /232 / 20.11.25
E-mail: daniela@uaic.ro
Activităţi:

 • Traduceri ale actelor de studii
 • Adeverinţe de confirmare ale actelor de studii

Cristina IFTIME

Tel: +40/ 232/ 20.11.02, int. 2382
Email: dana.iftime@uaic.ro Activităţi:

 • Gestionarea bazelor de date în vederea completării actelor de studii
 • Tipărirea diplomelor si actelor de studii pentru toate facultăţile universităţii

Documente necesare

Atenţie: Recomandăm ca după obţinerea avizului de la Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament (CIPO), absolvenţii să contacteze Biroul Acte de Studii, în vederea confirmării eliberării documentelor.

 • 2 fotografii color, tip diplomă (3 pe 4 cm), realizate recent, la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică mată. În fotografie să fiţi imbracat cu haine de culoare deschisă.
Precizare: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzatoare.

 • Buletin/carte de identitate (în original) pentru cetăţenii români şi paşaport (în original) pentru cetăţenii străini şi certificat de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui, daca modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor.

ATENȚIE! Având în vedere introducerea noilor taxe pentru eliberarea actelor de studii, rugăm absolvenţii din promoţiile mai vechi de 7 ani să se intereseze în prealabil in vederea programării la numerele de telefon sau adresele de e-mail afişate pe site-ul universităţii.
Taxa de eliberare a actelor de studii se va face la caseria centrală a universităţii (corp J) cu bon de la biroul acte de studii. Noile taxe, introduse conform Hotărârii nr. 3 din data de 27. 01. 2011 a Senatului Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi sunt:
 • 50 lei taxă de eliberare a actelor de studii pentru absolvenţii din promoţiile mai vechi de 7 ani până la 10 ani;
 • 100 lei taxă de eliberare a actelor de studii pentru absolvenţii din promoţiile mai vechi de 10 ani până la 20 ani;
 • 150 lei taxă de eliberare a actelor de studii pentru absolvenţii din promoţiile mai vechi de 20 ani.

Ce tipuri de acte de studii se pot ridica?

Biroul Acte de Studii gestionează, completează şi eliberează actele de studii din învăţămîntul superior. Actele de studii din învăţămîntul superior documentente oficiale de stat, care conferă titularilor acestora drepturi şi obligaţii ce decurg din Legea Invăţămîntului. Actele de studii sînt de următoarele tipuri:

 • Diplome de licenţă, Diplome de absolvire, Diplome de inginer, Diplome de master, Diplome de studii aprofundate, Diplome de studii academice postuniversitare
 • Foi matricole –anexe ale diplomelor
 • Foi matricole, la cerere, pentru absolvenţii care au susţinut şi promovat examenele de finalizare a studiilor (examen de diplomă) între iunie 1983 şi februarie 1994
 • Foi matricole pentru absolvenţii fără examen de licenţă/absolvire
 • Certificate de studii universitare de lungă/scurtă durată pentru absolvenţii fără examen de finalizare a studiilor
 • Suplimente la Diplomă (vezi mai jos)
 • Traduceri (vezi mai jos) – acte eliberate sub antetul şi ştampila universităţii şi vor fi semnate de rectorul instituţiei şi adeverinţe de autenticitate ale actelor de studii pentru echivalarea acestora în străinătate

Informaţii despre Suplimentul la Diplomă

În conformitate cu OMEC nr. 4968 din 7.08.2006, absolvenţii care au susţinut examenul de finalizare a studiilor începând cu sesiunea iunie 2006 primesc Suplimentul la Diplomă. Acest supliment se eliberează gratuit ca anexă pentru diplomele de: licenţă, absolvire, inginer, master, studii aprofundate.
Documentul nou introdus a fost dezvoltat de Comisia Europeană, Consiliul Europei şi UNESCO, fiind redactat bilingv (română/engleză), cu un conţinut bogat în informaţii. Printre altele, se face referire la: domeniul, specializarea, titlul acordat, statutul instituţiei, limba de studiu, nivelul studiilor, cerinţele programului de studii, descrierea programului, sistemul de notare şi clasamentul absolventului în raport cu media minimă şi maximă de promovare a anilor de studii pentru promoţia respectivă; accesul privind continuarea studiilor după promovarea examenului de finalizare. Ultima pagină conţine informaţii privind sistemul naţional de învăţământ, o diagramă privind sistemul de învăţământ din România, inclusiv o descriere a sistemului de învăţământ superior.

Vizualizaţi modelul de Supliment la Diplomă aici şi un exemplu completat aici

Cui i se eliberează actele de studii?

IMPORTANT! - Actele de studii se eliberează personal titularului, o singură dată, în original. În situaţia în care titularul actului de studii nu se poate prezenta personal în vederea eliberării, poate împuternici o altă persoană, printr-o procură autentificată de notar public din România sau de către Serviciul Consular Român al Ambasadei din ţara în care se află titularul, in original.
ATENŢIE! În procură trebuie trecut explicit urmatoarele: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, facultatea absolvită, specializarea, sesiunea examenului promovat (lună, an) şi documentele care se solicită de la biroul acte de studii (ex. diplomă de licenţă, certificat D.P.P.D., etc.).
În cazul în care, ulterior absolvirii, a survenit o schimbare a numelui, titularul actului de studii va specifica în procură numele avut în timpul studiilor. La procură se ataşează o copie a cărţii de identitate a titularului, iar mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură.

Absolvenţii altor universităţi

Absolvenţii altor universitati, care au susţinut examenul de finalizare a studiilor în cadrul Universităţii „Alexandu Iona Cuza” din Iaşi, vor achita o taxă de 150 lei.

Absolvenţi 1983 (iunie) – 1994 (februarie)

Foi matricole la cerere
Întrucît diplomele absolvenţilor care au susţinut examenul de finalizare a studiilor universitare în perioada iunie 1983 – februarie 1994 nu sunt însoţite de foi matricole, aceştia pot solicita eliberarea unei foi matricole.
Pentru obţinerea unei foi matricole la cerere este nevoie de:

Pierderea sau distrugerea actelor de studii

În cazul pierderii sau distrugerii actelor de studii, se pot elibera duplicate ale acestora, în urma depunerii următoarelor documente:

 • Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original – în care a apărut anunţul pierderii actului (actelor) de studii sau actul de studii în cauză, dacă actul de studii este deteriorat parţial. În anunţ vor fi menţionate: denumirea actului, numele şi prenumele titularului, aşa cum apar pe actul pierdut sau deteriorat, iniţiala tatălui, anul finalizării studiilor, seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data eliberării acestuia. În cazul în care nu mai deţineţi nici o copie a actului pierdut, puteţi solicita o adeverinţă cu datele necesare publicării în Monitorul Oficial.
 • Declaraţie pe propria răspundere, autentificată la un notar public asupra împrejurărilor în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial, de asemenea în original.
 • Certificat de naştere în xerocopie.
 • Două fotografii (3/4) color, realizate recent, pe hîrtie fototgrafică. În fotografie, solicitantul va purta haine de culori deschise. Fotografiile sînt necesare numai în cazul duplicatului diplomei.
 • Cîte un timbru fiscal de 1 leu pentru fiecare act de studiu pierdut.
 • Chitanţă reprezentînd taxa de 100 lei pentru fiecare act de studii pierdut.
 • Cerere de întocmire a duplicatului, adresată rectorului universităţii. Pentru a descarca cererea faceti click aici.
Dosarul cuprinzând documentele menţionate mai sus este suspus aprobării Biroului Senatului, iar eliberarea duplicatului se poate face într-un interval cuprins între 30-90 de zile de la data aprobării. Eliberarea duplicatului se face personal sau prin mandatar, în condiţiile specificate mai sus.
Precizare: Pentru eliberarea duplicatului în regim de urgență se aplică o taxă de 50 de lei.

Recomandări:

Păstraţi în bune condiţii originalele actelor de studii şi evitaţi depunerea acestora la dosarele de concurs. Nu plastifiaţi originalele actelor de studii, deoarece puteţi avea dificultăţi în privinţa autentificării şi apostilării acestora.

Traduceri/confirmări ale actelor de studii

Traduceri în limbile engleză şi franceză. Traducerile actelor de studii sau a altor documente de studii sunt eliberate sub antetul şi ştampila universităţii, fiind semnate de rectorul acesteia. Nu mai este necesară legalizarea acestor traduceri, universităţile din străinătate acceptînd traducerile Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

 • Traduceri ale actelor de studii: diplome, foi matricole, situaţii şcolare, certificate, atestate, programe analitice
 • Traduceri ale adeverinţelor pentru studenţi, absolvenţi, doctoranzi
 • Traduceri ale proceselor verbale de susţinere a tezei de doctorat
 • Traduceri ale adeverinţelor de confirmare a titlului de doctor
 • Confirmări (adeverinţe de autenticitate): solicitate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului în vederea vizării actelor de studii sau de către diverse instituţii din străinătate în scopul echivalării actelor de studii.
 • Adeverinţe de autenticitate (în limba română) a actelor de studii, necesare vizării, de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, a actelor de studii pentru plecarea în străinătate.
 • Adeverințe de confirmare /autenticitate a actelor de studii, în limbile engleză şi franceză, în vederea echivalării actelor de studii în străinătate. Descarcă formularul de aici.
Date de contact:
Daniela Constantin
+40 0232 201125
daniela@uaic.ro

Recunoaşterea în străinătate a actelor de studii

Vizarea actelor de studii în vederea recunoaşterii în străinătate este de competenţa Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor. Citiţi aici rezumatul procedurilor de vizare.

Formulare


Taxe

Versiune 111.1 last modified by Madalina Cocea on 06/01/2014 at 15:02

Diplome şi acte de studii | Ultima actualizare: 2014/01/06 15:02
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC