Evoluția în carieră prin obținerea gradelor didactice II și I

Contact:

Biroul Acte de Studii şi Perfecţionare Preuniversitară
Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506 Iaşi
Biroul se află în Corpul A al Universităţii, etajul II
Telefon: +40 232 201035
Fax: +40 232 201106
E-mail: perfectionare@uaic.ro și nectara@uaic.ro

Cerasela-Nectara CIOCOIU
E-mail: nectara@uaic.ro și perfectionare@uaic.ro
Tel: 0232-20.10.35

 • eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar - şi duplicate ale acestora
 • eliberarea certificatelor de modul psiho-pedagogic (nivelul I si II) – promovat în timpul studiilor - pentru toate facultăţile – şi duplicate ale acestora
 • echivalarea titlului ştiinţific de doctor cu gradul didactic I
 • eliberarea certificatelor de studii fără examen de finalizare – pentru toate facultăţile
Perfecţionarea prin acordarea gradelor didactice II şi I pentru institutori, învăţători şi educatoare se organizează de către Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic.
Adresa Str. Toma Cozma, Nr. 3,700554 Iaşi;
Tel.:+40 (232) 201290
Fax: +40 (232) 210660.

Perfecţionare preuniversitară


Atribuţii de perfecţionare repartizate Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Specializări

 • biochimie, biologie, chimie, drept, ecologie şi protecţia mediului, economie generală, educaţie fizică şi sport, filosofie, fizică, geochimie, geografie, geologie, informatică, istorie, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză, limba şi literatura germană, limba şi literatura italiană, limba şi literatura latină, limba şi literatura română, limba şi literatura rusă, limba şi literarura spaniolă, matematică, pedagogie, psihologie, psihopedagogie specială, sociologie, ştiinţe politice, teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă pastorală, teologie romano-catolică didactică;
 • institutori, învăţători, educatoare.

Rezultate examene

Gradul didactic II

Tabelul nominal cu personalul didactic ce a promovat examenul de acordare a gradului didactic II, în învatamînt, sesiunea august 2013, categoria didactică profesor, validat prin Ordin al Ministrului Educatiei Nationale nr. 5412/06.11.2013, poate fi descărcat de aici.

Tabelul nominal cu personalul didactic ce a promovat examenul de acordare a gradului didactic II, în învatamînt, sesiunea august 2013, categoria didactică institutor/ învătător/ educatoare, validat prin Ordin al Ministrului Educatiei Nationale nr. 5412/06.11.2013, poate fi descărcat de aici.

Gradul didactic I

Tabelul nominal cu personalul didactic promovat la probele pentru gradul didactic I în învatamînt, seria 2011-2013, categoria didactica institutor/ învatator/ educatoare, validat prin Ordin al Ministrului Educatiei Nationale nr. 4988/05.09.2013, poate fi descarcat de aici.

Tabelul nominal cu personalul didactic promovat la probele pentru gradul didactic I în învatamînt, seria 2011-2013, categoria didactica profesor, validat prin Ordin al Ministrului Educatiei Nationale nr. 4988/05.09.2013, poate fi descarcat de aici.

Colocviul de admitere la gradul didactic I, sesiunea 5 - 9 februarie 2014

În conformitate cu precizările din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011 completat şi modificat prin OMEN 5397/ noiembrie 2013, colocviul de admitere la gradul didactic I se va desfăşura în perioada 15 ianuarie–15 februarie 2014.
În cadrul acestui interval, perioada de desfăşurare a colocviului de admitere la gradul didactic I, la centrul de perfecţionare Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, este 5-9 februarie 2014, in conformitate cu HBECA nr. M1 din data de 20.11.2013.
Zilele de examen, precum şi locul şi ora de desfăşurare vor fi stabilite de către conducerea fiecărei facultăţi.
Cadrele didactice înscrise, pentru a susţine colocviul de admitere la gradul didactic I în sesiunea feruarie 2014, vor depune la secretariatele facultăţilor cererea privind opţiunea pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice, bibliografia minimală privitoare la tema aleasă, precum şi dovada achitării taxei de admitere şi susţinere a colocviului în vederea acordării gradului didactic I (HS nr. 13/30.05.2013), taxa in valoare de 200 lei, plătibilă la orice unitate BRD. Cod: 105, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de....
În acest sens facultăţile vor afişa, în timp util, bibliografii selective, în conformitate cu programele pentru perfecţionare prin acordarea gradului didactic I, programe ce sunt aprobate prin ordin al ministrului de resort şi sunt valabile la nivel naţional.
Perioada de depunere a cererilor şi a chitantelor: 15 - 30 ianuarie 2014.
Candidaţii care nu completează în termenul stabilit cererea de înscriere, nu pot participa la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2014/2016.
Comisia de examinare va fi alcătuită din doi membri: un cadru didactic de specialitate şi unul de pedagogie. Cei doi membri din comisie vor fi profesori, conferenţiari sau lectori/şefi de lucrări posesori ai titlului ştiinţific de “doctor”. Pentru profesorii având specialitatea “pedagogie” cei doi membri ai comisiei vor fi de specializare pedagogie. Comisia de examinare nu are preşedinte. Comisiile vor fi aprobate de conducerea Universităţii „ Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ca şi centru de perfecţionare.
Candidaţii vor fi grupaţi pe comisii în funcţie de domeniile ştiinţifice în care se încadrează tema lucrării (de aceeaşi specialitate sau de specialităţi înrudite).
Evaluarea candidaţilor se va realiza prin “admis” sau “respins”.
Rezultatele obţinute de candidaţii la colocviu vor fi afişate după terminarea verificării candidaţilor din ziua respectivă. Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate. Candidaţii declaraţi „respinşi” la colocviu se pot reînscrie pentru susţinerea examenului în anul şcolar următor, prin depunerea unui nou dosar şi parcurgerea tuturor etapelor.
Consiliul Facultăţii va repartiza pentru fiecare candidat admis la colocviu, până la data de 14.02.2014, câte un conducător ştiinţific care va coordona lucrarea metodico-ştiinţifică.
Fiecare facultate va afişa repartizarea candidaţilor pe conducători ştiinţifici şi programul de consultaţii în vederea elaborării lucrărilor metodico-ştiinţifice.
De întreaga desfăşurare a colocviului răspunde comisia centrală a instituţiei de învăţământ organizatoare, ca şi centru de perfecţionare.
Rezultatele colocviului, precum şi coordonatorii ştiinţifici aprobaţi în urma colocviului se vor afişa pe site-ul universităţii, www.uaic.ro/academic/perfecţionare preuniversitară- după 10 zile de la data susţinerii colocviului de admitere.

Rezultatele colocviului de admitere la gradul didactic I, sesiunea 5 - 9 februarie 2014

Categoria didactica profesori

Categoria didactică învățător/educator/institutor/profesor pentru învățământul primar și preșcolar

Repartizarea pe conducători ştiinţifici a candidaţilor admişi la colocviul de grad didactic I

Echivalarea titlului ştiinţific de doctor cu gradul didactic IGradul didactic I

Seria 2012-2014

 • Elaborarea lucrărilor metodico - științifice s-a realizat în intervalul 15 februarie 2012 - 31 august 2013.
 • Susținerea acestora și inspecțiile speciale se vor efectua în anul școlar 2013-2014.
Atenţie!

În conformitate cu Metodologia formarii continue a personalului didactic din învatamântul preuniversitar, aprobata prin O.M. nr. 5561 /2011, depunerea lucrarilor metodico-stiintifice se face la institutiile de învatamânt superior cu atribuţii de perfectionare pâna la data de 31 august a anului scolar urmator celui în care s-a sustinut colocviul de admitere, în forma scrisa, legata tip carte si pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF. Ultima pagina a lucrarii cuprinde declaratia de autenticitate, pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca:

 • lucrarea a fost elaborata personal si apartine în întregime candidatului;
 • nu au fost folosite alte surse decât cele mentionate în bibliografie;
 • nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafica din alte lucrari sau din alte surse fara a fi citate si fara a fi precizata sursa preluarii, inclusiv în cazul în care sursa o reprezinta alte lucrari ale candidatului;
 • lucrarea nu a mai fost folosita în alte contexte de examen sau de concurs.
Pentru depunerea lucrarii este necesar avizul scris al conducatorului stiintific. În cazul în care lucrarea nu este avizata pentru depunere, conducatorul stiintific are obligaNia de a preciza motivele respingerii. Candidatii ale caror lucrari nu au fost avizate pot sa depuna contestatie în termen de doua zile de la data limita de depunere a lucrarilor. Contestatiile se rezolva în termen de trei zile de la data depunerii.

Lucrarile metodico-stiintifice depuse se înregistreaza, cu numar si data, la secretariatul facultatii. Candidatul are obligatia de a depune un exemplar din lucrare si la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul institutiei de învatamânt preuniversitar unde urmeaza sa se desfasoare inspectia speciala si sustinerea lucrarii, pentru a fi consultata de membrii comisiei metodice.

Conducatorii științifici au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusă, referatul de acceptare/neacceptare a lucrării pentru a fi susținută. Referatele se depun la secretariatul facultatii pâna la data de 5 septembrie a anului școlar în care se susține lucrarea.

Proba de elaborare a lucrarii metodico-stiintifice este evaluata printr-o nota de la 10 la 1, exprimata printr-un numar întreg sau cu zecimale. Nota este acordata de conducatorul stiintific si este înscrisa la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusa. Pentru a fi acceptata la sustinere, lucrarea trebuie sa primeasca cel putin nota 8 (opt). Candidatii care nu au primit nota minima se considera respinsi la examenul pentru gradul didactic I si nu pot sustine probele urmatoare, respectiv inspectia speciala si sustinerea lucrarii.

Rezultatele evaluarii lucrarilor metodico-stiintifice se aduc la cunostinta candidatilor, prin afisare, cu mentiunea acceptata/neacceptata la sustinere.

Candidatii respinsi la proba de elaborare a lucrarii metodico-stiitNifice pot sa depuna contestatie în termen de 48 de ore de la data si ora afisarii rezultatelor. Contestatiile se rezolva în termen de trei zile de la data depunerii.

Contestatiile se analizeaza si se rezolva de catre comisii constituie în mod special în acest scop. O comisie de contestatie este alcatuita din trei cadre didactice, desemnate dintre cadrele didactice care au calitatea de conducator stiintific sau care îndeplinesc conditiile de conducatori stiintifici în acelasi domeniu de specializare sau în domenii înrudite cu domeniul lucrarii contestate. Rezolutiile comisiei de contestatii sunt definitive.

În cazul candidatilor respinsi la proba de elaborare a lucrarii metodico-stiintifice, probele de sustinere a inspectiei speciale si a lucrarii metodico-stiintifice se pot amâna, la cerere, cu un an scolar. Ei vor putea sustine aceste probe în anul scolar urmator, cu conditia de a obtine avizul pentru depunerea lucrarii, respectiv, referatul de acceptare la sustinere a lucrarii din partea conducatorului stiintific.

Candidatii care, dupa anul de amânare, nu întrunesc conditia de avizare/acceptare la sustinere a lucrarii metodico-stiintifice din partea conducatorului stiintific, se considera respinsi la examenul pentru acordarea gradului didactic I si se pot reînscrie pentru sustinerea examenului dupa trei ani scolari, prin depunerea unui nou dosar de înscriere si cu parcurgerea tuturor etapelor precizate în metodologie.

Candidatii admisi la colocviul de admitere, care nu au putut elabora si depune în termen lucrarea metodico-stiintifica, datorita unor motive obiective argumentate cu documente, se pot reînscrie pentru sustinerea acestei probe în anul scolar urmator, fara un nou colocviu de admitere, cu aprobarea inspectoratului scolar. În aceste situatii, inspectoratele scolare vor informa universitatea cu privire la aprobarea/ neaprobarea amânarii sustinerii acestei probe.

Candidatii admisi la colocviul de admitere, care nu au putut elabora si depune în termen lucrarea metodico-stiintifica, datorita unor motive obiective argumentate cu documente, se pot reînscrie pentru sustinerea acestei probe în anul scolar urmator, fara un nou colocviu de admitere, cu aprobarea inspectoratului scolar. În aceste situatii, inspectoratele scolare vor informa universitatea cu privire la aprobarea/ neaprobarea amânarii sustinerii acestei probe.


Gradul didactic II - sesiunea 2013

Metodologie

Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2013 poate fi descărcată de aici.

Probele de examen

Probele de examen pentru acordarea definitivării în învăţământ şi a gradului didactic II sunt cele menţionate în Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5561/07.10. 2011 modificat şi completat prin Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3129 din 01 februarie 2013.
Examenele pentru acordarea gradelor didactice II şi I se susţin la una din specializările înscrise pe diplomă/diplome sau la specializarea pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului.

Programele de perfecţionare

Programele de perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la adresa www.edu.ro(>> Resurse umane>> Direcţia Generală Formare Continuă>>Programe de definitivat/grad II/ grad I).Certificate

Important

Începând cu sesiunea iulie/august 2012, certificatele de acordare a definitivării în invăţământ nu se eliberează de catre Biroul Acte de Studii si Perfecţionare preuniversitară.
Certificatele de acordare a definitivarii în învatamânt, gradului didactic II sau I pentru seriile 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 şi 2012 pentru toate categoriile de cadre didactice din învatamântul preuniversitar (educatoare, învatator, institutor, profesor pentru învatamântul preșcolar/ primar, profesor II, profesor I ), se eliberează de la Rectoratul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza", Corp A, Etaj II, Biroul Acte de Studii, de luni pâna joi, inclusiv, între orele 10.00-12.30 şi 13.00-14.30. br>

Actele necesare eliberării certificatului

 • carte de identitate, în original;
 • o copie a certificatului de căsătorie sau, după caz, a hotărârii de divorţ.

Taxe

 • 50 de lei taxă de eliberare a actelor de studii pentru absolvenți din promoții mai vechi de 7 până la 10 ani;
 • 100 de lei taxă de eliberare a actelor de studii pentru absolvenți din promoții mai vechi de 10 până la 20 de ani;
 • 150 de lei taxă de eliberare a actelor de studii pentru absolvenți din promoții mai vechi de 20 de ani
 • taxă admitere și sustinere colocviu în vederea acordării gradului didactic I – 200 lei (cod 105/01/ - se specifică facultatea);
 • taxă analiză, indrumare și evaluare lucrare metodico – științifică de gradul didactic I – 150 lei (cod 106/01/ - se specifică facultatea);
 • taxă procesare dosare și plata comisiilor de evaluare și contestații la examenul de acordare a gradului didactic II – 150 lei (cod 107/01/ - se specifică facultatea);
 • taxă echivalare titlu știintific de doctor cu gradul didactic I în învățământul preuniversitar – 350 lei (cod 108/01/ - se specifică facultatea);
 • taxă eliberare certificate de acordare a gradelor didactice în învățământul preuniversitar, pâna la 7 ani – 30 lei (cod 39/01/ - se specifică facultatea);
Toate aceste taxe se vor încasa prin agențiile BRD, în contul:RO68BRDE240SV89534452400, deschis pe numele Universitatii “Alexandru Ioan Cuza”.

Duplicate

Pentru eliberarea duplicatului certificatului de acordare a definitivării în învăţământ, gradului didactic II sau I, titularul adresează în scris, conducerii universităţii, o cerere, însoţită de următoarele documente:

   • Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original , ca dovadă a publicării pierderii actului de studii respectiv;
   • Declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la un birou notarial public privitoare la împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial;
   • Copie legalizată a certificatului de naştere ;
   • Timbru fiscal în valoare de 1 leu pentru fiecare act de studii.
Toate aceste documente se pot trimite prin poştă, pe adresa:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
Rectorat – Biroul Acte de Studii si Perfecţionare Preuniversitară
Bulevardul Carol I nr. 11,
Iaşi, cod poştal - 700506


 • Pentru eliberarea unui duplicat titularul trebuie să achite la casieria centrală a Universității din corpul J (corpul administrativ- vis-a-vis de corpul A) o taxă de 100 lei. Chitanţa se depune la Biroul Acte de Studii.
 • Pentru publicarea pierderii unui certificat , titularul acestuia se adresează Monitorului Oficial al României, anunţul urmând a cuprinde următoarele date: denumirea actului de studii original; numele, iniţiala prenumelui/elor tatălui ( mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut ), prenumele titularului; anul finalizării examenului de perfecţionare; seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data la care a fost înregistrat în registrul de evidenţă a eliberării actelor de studii; denumirea instituţiei emitente.
 • Duplicatele pentru categoria didactică – profesor I sau profesor II – se întocmesc la universitate, începând cu seria 1980.
 • Dovada promovării unui examen de perfecţionare care a fost susţinut până în anul 1979, inclusiv, la Institutul Central de Perfecţionare a Personalului Didactic, Filiala Iaşi, se eliberează de către Direcţia Arhivelor Statului Iaşi, b-dul Carol I, nr. 26, cod poştal 700505.
 • Duplicatele pentru categoria didactică – învăţător / educatoare - se întocmesc la universitate, începând cu seria 2000.
De asemenea, se întocmesc şi se eliberează:
 • Adeverinţe de confirmare a autenticităţii unui certificat, necesare vizării, de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului , a actelor de studii respective pentru echivalarea în străinătate ( taxă 70 Ron pentru varianta în limba română).
 • Adeverinţe de confirmare a autenticităţii unui certificat , în limbile engleză şi franceză, în vederea echivalării actelor de studii în străinătate ( taxă 175 Ron ).

Important!

Certificatele de acordare a definitivării în învăţământ, gradului didactic II sau I se eliberează personal titularilor, o singură dată, în original.

În situaţia în care titularul actului de studii nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri în acest scop, autentificată la un birou notarial public din România sau la Serviciul Consular Român al Ambasadei din ţara în care se află titularul.

În cazul în care, ulterior absolvirii, a survenit o schimbare a numelui, titularul actului de studii va specifica în procură numele avut la momentul susţinerii examenului de perfecţionare.

La procură se ataşează o copie a cărţii de identitate a titularului, iar mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură.Universitatea în imagini - Tur Virtual


Versiune 470.1 last modified by Michiu Iustina on 20/02/2014 at 08:54

Perfecţionare preuniversitară | Ultima actualizare: 2014/02/20 08:54
Despre acest sit — © 2006–2019 UAIC